Avís legal


Els llocs web i els dominis ceplaestany.cat, cursesplaestany.cat i inscripcions.ceplaestany.cat corresponen al Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb CIF G17243221, domicili al carrer del Noc, s/n, de Banyoles (CP 17820), adreça electrònica consellesportiu@ceplaestany.cat i número de registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya: 06215.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen al Consell Esportiu del Pla de l’Estany (en endavant el Consell) o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Consell presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. El Consell autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a http://www.ceplaestany.cat. El Consell es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.ceplaestany.cat (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

El Consell entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades seran tractades pel Consell amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se al Consell per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se al Consell a l’adreça que figura a l’inici d’aquest text.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que el Consell actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això el Consell manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al Consell fins a la contractació expressa d’una comanda.

El Consell es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

El Consell no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Termes i condicions


Aquests són els termes i condicions que regeixen en la contractació telemàtica i abonament  de serveis del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, domiciliat al carrer del Noc, s/n, 17820 Banyoles, CIF G17243221. El Consell Esportiu es regeix pel Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables. Consta inscrit amb el número 06215 en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Als efectes d’aquests termes i condicions les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són: Consell Esportiu del Pla de l’Estany, carrer del Noc, s/n, 17820 Banyoles, telèfon +34972581344 i adreça electrònica consellesportiu@ceplaestany.cat.

 

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PAGAMENT

L’import de la inscripció va a compte de la matrícula i no està subjecte a descomptes. Només en cas d’anul·lació del projecte o de no ser admès, el Consell Esportiu retornarà l’import de la preinscripció. No obstant es pot exercir el dret de desistiment en els termes que s’indiquen més avall.

El Consell es reserva el dret d’anul·lar un programa si no s’arriba al mínim d’inscrits i sense que tingui cap altra obligació que retornar les quantitats satisfetes en concepte de inscripció.

El fet de inscriure’sal Casal d’Estiuimplica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

 

DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment permet anul·lar inscripció amb dret a devolució de l'import, sempre que es sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

La persona preinscrita  o el seu representant legalpodrà presentar una instància al Consell Esportiu del Pla de l’Estany per sol·licitar la devolució de la inscripció.

Si s’exerceix el dret de desistiment de la inscripció, el Consell Esportiu del Pla de l’Estany procedirà a la devolució dels imports pagats en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què el Consell Esportiu del Pla de l’Estany rebi la comunicació de la voluntat de desistir de la preinscripció.

Tot i haver exercit el dret de desistiment es pot sol·licitar novament l’activació de la inscripció, deixant sense efectes el desistiment, sempre que això es faci dins el termini deinscripció.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que es proporcionen s’incorporaran al fitxer Usuaris activitats creat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany amb la finalitat de portar un registre  d’usuaris de les activitats organitzades pel Consell Esportiu. Les dades podran ser comunicades a federacions esportives, clubs i entitats esportives; així com a entitats asseguradores i entitats bancàries. Només amb el vostre consentiment seran cedides a altres entitats. En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se al Consell Esportiu del Pla de l’Estany (carrer Noc, s/n, de Banyoles).